Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
 4. Jaarverslagen commissies en Dagelijks Bestuur SVA 2012
 5. Financieel jaarverslag 2012
 6. Contributie
  • Het bestuur wil voorstellen om dit jaar de basis contributie in het algemeen niet te verhogen.
  • Het bestuur wil voor de afdeling gymnastiek een eerlijkere verdeling van de tarieven voor turnen voorstellen.
 7. Aftreden bestuursleden
  • Er treden geen bestuursleden af
 8. Bestuursverkiezingen
  • Dagelijks bestuur – benoeming Peter Slik als voorzitter
  • Dagelijks bestuur – benoeming Jeroen Unger als vice-voorzitter
  • Dagelijks bestuur – vacature secretaris
 9. Afscheid en benoeming commissieleden
  • Gymcommissie – benoeming Wina van der Wal
  • Tenniscommissie – vacature voorzitter
 10. Foto's van leden op de website van SVA
 11. Jubilarissen: mevrouw S. van Slooten en de heer G. Nikolaas
 12. Rondvraag
 13. Sluiting